Turm Kaffeesahne

Kaffeesahne Turm. VE240 Stk / 

Einzelportionen a 7,5 gramm


Turm Kaffeesahne 10% Fett. Einzelportionen á 7,5 gr.

VE 240 Portionen á 7,5 g